Sign In
New Customer?
1

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

ข้อมูลทั่วไป
ที่อยู่ : ตำบล หย่วน อำเภอ เชียงคำ พะเยา 56110
เบอร์โทร : 054451785
มือถือ :
อีเมล : [email protected]
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา (2562 - 2563)
ภาคการศึกษาที่ 1 : 209 คน
ภาคการศึกษาที่ 2 : 209 คน