Sign In
New Customer?

การฝึกวินัยในการบริโภคให้เด็ก

การฝึกวินัยในการบริโภคให้เด็ก

วินัยในการบริโภคเป็นเวลา3มื้อไม่จุบจิบ รู้จักเลือกชนิดของอาหารควรให้เด็กเข้าใจถึง เหตุผลจำเป็นต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอค่อยเป็นค่อยไปโดยมีการยืดหยุ่นได้ตามสภาพของเด็กควรหลีกเลี่ยงการข่มขู่แต่ควรสนับสนุนให้กำลังใจยกย่องชมเชยเมื่อมีโอกาสการปลูกฝังการมีวินัยในตนเองให้แก่เด็กวัยเรียนนั้นเป็นหน้าที่สำคัญของสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาที่ต้องพยายามปลูกฝัง ความมีระเบียบวินัยให้เหมาะสมกับวัยโดยเริ่มแรกจากสถาบันครอบครัวเพราะบิดามารดามี บทบาทต่อพฤติกรรมของเด็กและคอยอบรมสั่งสอนให้เด็กมีพฤติกรรมความประพฤติที่ดีได้ และนอกจากนี้แล้วครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเช่นกันในการเสริมสร้างวินัยให้เด็กเมื่ออยู่ใน ชั้นเรียนพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กควรร่วมมือกันและประสานแนวคิดระหว่าง บ้านและโรงเรียนเวลาและวิธีการทางบวกเพื่อสร้างวินัยท่านพระธรรมปิฏก(ป.อ.ปยุตโต) ได้กล่าวถึงวิธีสร้างวินัยในตนเองดังนี้ “การจะให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ยั่งยืนเคยชิน ย่อมมาจากจิตใจที่มีความพึงพอใจมีความสุขในการทำพฤติกรรมนั้นเมื่อเกิดปัญญาเรียน รู้เกิดความรู้ความเข้าใจมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการกระทำนั้นจะเป็นวิธีสร้างวินัย ความรับผิดชอบในตนเองเป็นการจัดสรรโอกาสทำให้ชีวิตและสังคมมีระเบียบเป็นโอกาสแก่การพัฒนามนุษย์”

 

เอกสารอ้างอิง: ชุติมา ศิริกุลชยานนท์. โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน: จากอณูสู่ชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพฯ : บริษัทยูโอเพ่นจำกัด; 2558.