Sign In
New Customer?

กิจกรรม

1

การประชุมอบรมครู โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เด็กไทยดูดี มีพลานา

1 พ.ย.57 การประชุมอบรมครู โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เด็กไทยดูดี มีพลานามัย
01 พ.ย. 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ อาคาร 6 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10 ต.ค. 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1

เต้นแอโรบิค

จัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค
21 มิ.ย. 2556
1

แถลงข่าวเรื่อง"ภัยคุกคามเด็กไทย เสี่ยงโรคหัวใจในอนาคต"

โครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย ได้ร่วมกิจกรรม แถลงข่าวเรื่อง"ภัยคุกคามเด็กไทย เสี่ยงโรคหัวใจในอนาคต"
07 ก.พ. 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1

การอบรม "สร้างแกนนำ เด็กไทยดูดี มีพลานามัย"

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
16 พ.ย. 2555 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1

ภาพกิจกรรมโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
06 พ.ย. 2555
1

การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและเปิดตัวโครงการ

เปิดตัวโครงการโดยคณบดีคณะสาธารณสุข และพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยจัดอบรมครู 4 โรงเรียน เมื่อวันที่ 9 ตค. 55 ที่โรงแรมเอเชียปทุมวันเพื่อให้มีพื้นฐานความรู้เริ่มต้นเหมือนกัน
09 ส.ค. 2555 โรงแรม เอเชีย
1

เปิดตัวโครงการและอบรมครูโรงเรียนเครือข่าย

เปิดตัวโครงการและอบรมครูโรงเรียนเครือข่าย
08 ส.ค. 2555
1

ภาพกิจกรรม แจ้งผลตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

ประมวลภาพกิจกรรม แจ้งผลตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
17 ก.ค. 2555 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
1

ภาพกิจกรรม ตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย ตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
03 ก.ค. 2555 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง