โครงการ “โภชนบูรณาการในโรงเรียนนำร่องสังกัดเอกชน”

จำนวนครั้งที่อ่าน 1,065
   
 Dekthaidoodee           โครงการ “โภชนบูรณาการในโรงเรียนนำร่องสังกัดเอกชน”          ประธานโครการ รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์

          ทุนสนับสนุน สสส.

          

           หลักการและเหตุผล

          เด็ก วัยเรียนเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายและสมอง จึงต้องการสารอาหารและพลังงานเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต เด็กวัยนี้ควรได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายโดยได้รับ อาหารครบทั้ง 5 หมู่ วันละ 3 มื้อ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (สารอาหารและความปลอดภัย) หากเด็กได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ จะทำให้การเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสมองไม่ได้เต็มศักยภาพ ในทางตรงข้ามการบริโภคอาหารที่มากเกินไปของเด็กจะนำไปสู่ภาวะโภชนาการเกิน และโรคอ้วน ข้อมูลจาก ปี 2549 ในโรงเรียนเอกชน 4 แห่ง พบว่า เด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มีอัตราร้อยละ 1-2 อัตราโรคอ้วนโรงเรียนชายร้อยละ 24 โรงเรียนหญิงร้อยละ 7-10 ปัจจัยที่มีอิทธิพล คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารมื้อหลักและอาหารจานด่วนที่มีไขมันสูง ผักผลไม้น้อย อาหารว่าง (ขนมหวานและขนมกรุบกรอบ) เครื่องดื่มรสหวาน น้ำอัดลม รวมทั้งขาดกิจกรรมการออกกำลังกาย ผู้บริหารทุกโรงเรียนมีนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ แต่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาโภชนาการอย่างเป็นรูปธรรม

          วัตถุประสงค์
          เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการบูรณาการงานอาหารและโภชนาการ ตลอดจนปัจจัยสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียนเอกชนนำร่องให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบที่ดี (Best Practice Model) ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการตลอดจนปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน
          
          วิธีดำเนินงาน
          1.โรงเรียนกำหนดนโยบาย และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ในการบูรณาการงานอาหารและโภชนาการ ตลอดจนปัจจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดย

   • การนำองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารและโภชนาการบูรณาการในบทเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในโรงเรียน
   • การจัดอาหารกลางวัน ครบ 5 หมู่ที่เหมาะสม ทั้งปริมาณ และคุณภาพ
   • อาหาร น้ำดื่ม ที่ขายในโรงเรียน ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
    โดย ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มด้วย ผัก ผลไม้
   • การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
    -ปลอดขนมกรุบกรอบ ปลอดน้ำอัดลม/น้ำหวาน(รสอ่อนหวาน)
    -ปลอดโฆษณา
    -สุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย
   • ส่งเสริมการออกกำลังกาย
   • การประเมินภาวะโภชนาการและการแก้ไข

2.การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหลังการดำเนินงาน

โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ มี 4 โรงเรียน
          1.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
          2.โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
          3.โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา
          4.โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและถูกหลักโภชนาการ (อาหารเช้า, กลางวัน, อาหารว่าง, และน้ำดื่ม) ในโรงเรียนนำร่อง
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนำร่องที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
3. การเรียนรู้การส่งเสริมบริโภคนิสัยที่ดี (ในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร)
4. โรงเรียนเอกชนต้นแบบที่ดีด้านการจัดการอาหารและโภชนาการตลอดจนปัจจัยสิ่งแวด ล้อมที่มีประสิทธิภาพ


 

โครงสร้างการบริหาร

ประธานโครงการ               รองศาสตราจารย์ พญ. ชุติมา ศิริกุลชยานนท์

คณะทำงานโครงการ

คณะทำงาน หน่วยงาน
อ.พญ.เพ็ญศรี กระหม่อมทอง สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
นางเกยูร บุญสนอง
นายพีรวัฒน์ จารุจารีต 
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
อ.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล
อ.สุพินดา สุขธงไชยกูล
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
อ.กฤษดา สิมมะโน
อ.ช่อทิพย์ อรรจนธีรทัต
โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา
อ.คมกฤช รัตตะมณี
อ.ทิพาพร เจริญมาศ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
อ.วงษ์ศรี ภูทัด
อ.วัชชรีย์ ร่มโพธิ์ทอง
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา

 

แสดงความคิดเห็น