ข้อความจากประธานโครงการ

จำนวนครั้งที่อ่าน 1,394

 

Chutima2012 Personal

        การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวนับเป็นภารกิจที่สำคัญที่ทุกคนพึง ให้ความสนใจและเอาใจใส่ แต่บางครั้งด้วยข้อจำกัดของเวลาและความรู้ ทำให้สาระสำคัญนี้ถูกละเลยโดยไม่ตั้งใจ ในปัจจุบันเด็กมักได้รับการเลี้ยงดูแบบตามใจโดยเฉพาะด้านอาหาร พบว่าภาวะโภชนาการเกินนับเป็นปัญหาสำคัญในเด็กวัยเรียนและแนวโน้มสูงขึ้นตาม ลำดับ ในฐานะของนักวิชาการสาธารณสุข และด้วยปณิธานที่ตั้งไว้ในการจะทำประโยชน์ให้กับสังคม ประโยชน์ของส่วนรวมย่อมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน ความทุ่มเททั้งสติปัญญาแรงกายแรงใจ ก่อเกิด “โครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย” เพื่อสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ให้เป็นเด็กไทยดูดี มีพลานามัย โดยทั้งครู ผู้ปกครอง นักเรียน ต่างมีส่วนร่วม ความสัมฤทธิ์ผลจะยั่งยืน อนาคตปัญหาโภชนาการเกินจะลดลง โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ อันเกิดจากปัญหาโภชนาการเกินก็จะลดลงด้วย

ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ และเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ทางภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอนำโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

        ขอขอบคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกคน ที่มีส่วนร่วมในโครงการ ทีมงานวิจัยที่สละแรงกาย แรงใจในการทำงาน วิทยากรรับเชิญในการอบรมของโครงการ เจ้าหน้าที่ภาควิชาโภชนวิทยา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สสส. ที่ให้ทุนสนับสนุนให้เกิดโครงการนี้

        แนวทางการแก้ไขปัญหาโภชนาการ ทั้งที่ขาดและเกิน เพื่อทำให้เด็กทุกคนดูดี มีพลานามัย จึงต้องบูรณาการทั้งที่ตัวเด็ก ครอบครัว โรงเรียนและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน อาศัยหลักชุมชนมีส่วนร่วม การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จึงจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ชุติมา ศิริกุลชยานนท์

Dekthaidoodee

ประธานโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย

แสดงความคิดเห็น