การขยายเครือข่ายโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย

จำนวนครั้งที่อ่าน 1,072
 
   
 Dekthaidoodee การขยายเครือข่ายโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย

ประธาน โครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย และทีมงาน ได้ดำเนินการโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2547 ถึงปัจจุบันในโรงเรียนนำร่อง สังกัด สพฐ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ และ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ผลการดำเนินการโครงการได้ผลในระดับหนึ่ง พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนที่เกิดขึ้นยังต้องอาศัยการควบคุมดูแลจากครู และครอบครัว ซึ่งสวนกระแสกับสื่อที่โฆษณา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลา ซึ่งทางโรงเรียนก็ยังดำเนินการต่อไปตามบริบทของโรงเรียน ประธานโครงการฯได้มีโอกาสนำเรียนผลการดำเนินการโครงการ ฯ พร้อมสื่อการสร้างเสริมสุขภาพของโครงการแด่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

          และเป็นที่น่ายินดีที่ท่านเลขาธิการฯ คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ได้รับทราบผลและแสดงเจตจำนงในนโยบายการแก้ปัญหาโภชนาการเกินที่ยังสูง ในปีการศึกษา 2551 ต่อไป และขอเยี่ยมชมโรงเรียนนำร่องของโครงการเด็กไทยดูดี ฯ ทางโครงการ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดงาน “ เปิดบ้านโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย “ และให้จัดการประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย ขยายผลสู่โรงเรียนเอกชน และค้นหาโรงเรียนต้นแบบของโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย ผลักดันระดับด้านนโยบายโรงเรียนสนับสนุน อาหารกลางวัน/อาหารขายในโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน และครูในการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

          ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการควบคุมโรคอ้วนได้ผลในระดับประเทศ ต้องประสานความร่วมมือกันหลายภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคเอกชน ทางโครงการเด็กไทยดูดี ได้พยายามสร้างเครือข่ายหาพันธมิตรเพื่อร่วมผลักดันในระดับนโยบายและมาตรการ หรือกฎหมายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย

 

Kasama 2_chutima2

แสดงความคิดเห็น