แบบฟอร์มติดต่อ

ติดต่อเรา

ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:02 3548539
โทรสาร:02 6409839
อีเมล์:
chutimabk@yahoo.com

ดู ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในแผนที่ขนาดใหญ่